Verordening zomeravondmarkt Feestweek Bergentheim 2024

Artikel 1

Begripsomschrijvingen:

Markt:                                     In Bergentheim jaarlijks te houden zomeravondmarkt.

Kraam:                                    Een marktkraam (4 meter) gedurende de uren dat de markt gehouden

                                                word, deze is inclusief een achterzeil.

Staanplaats:                          Een plaats die per 10 meter wordt verhuurd voor

                                               inrichting van een eigen kraam of het neerzetten van een verkoopwagen.

Zomeravondmarkt

commissie:                             De in artikel 2 genoemde commissie

Marktmeester:                      Degene die verantwoordelijk is voor de toewijzing van de

                                                 plaatsen en de algehele gang van zaken op de dag van de   

                                                 zomeravondmarkt.                                                                   

Huurder:                                 Degene die staat ingeschreven voor de huur van een kraam en /of                                                

                                                 staanplaats.

Artikel 2

Zomeravondmarktcommissie:

De commissie bestaat uit leden van de Stichting Feestweek Bergentheim.

De commissie voert haar werkzaamheden uit in overleg met het bestuur van de hiervoor genoemde stichting.

 

De taak van de commissie bestaat uit:

Organiseren van de zomeravondmarkt waarbij het draaiboek Organisatie markt gevolgd wordt.

 

Artikel 3

Dag, plaats en tijdstip van de zomeravondmarkt:

De zomeravondmarkt vindt jaarlijks plaats op de donderdag van week 25.

De locatie is het Bastingplein en de van Hogendorpstraat in Bergentheim.

Het tijdstip is: van 17.00 tot 21.00 uur

 

Artikel 4

Inschrijving:

Voor de zomeravondmarkt zijn jaarlijks ongeveer 75 plaatsen beschikbaar. Middels de media en internet wordt de mogelijkheid tot inschrijven bekend gemaakt. Tevens wordt naar de huurders van het vorige jaar een inschrijfformulier gestuurd. Met betrekking tot de inschrijving gelden de volgende regels:

 

Inschrijving geschiedt middels een inschrijfformulier. Dit formulier kan digitaal via de website, telefonisch, per post of per e-mail (zamfeestweekbergentheim@hotmail.com) aangevraagd worden,

Inschrijving is mogelijk tot uiterlijk 6 juni 2024

 

Op het inschrijfformulier kunnen de volgende gegevens worden ingevuld:

 

Naam bedrijf, vereniging, stichting, etc. indien van toepassing.

Telefoonnummer

E-mailadres (indien aanwezig)

Aantal kramen en/of aantal meters staanplaats.

Omschrijving van activiteit/ product/ dienst

Aansluiting elektra gewenst 230V of 380V

 

 

De beschikbare plaatsen worden toegewezen door de zomeravondmarktcommissie.

De huurder ontvangt uiterlijk 10 juni 2024 een bevestiging. De huur van de kraam en/ of staanplaats dient uiterlijk 14 dagen na datum van de factuur te zijn voldaan. Als de huur is voldaan, is de inschrijving definitief. 

 

Een verkregen plaats kan niet worden geruild zonder overleg met de marktcommissie.

De huurder die op de markt voedingswaren verhandelt, moet voldoen aan de wettelijke eisen betreffende de hygiëne bij de fabricage, de bereiding, de verpakking, het vervoer, de verkoop en het slijten van de voedingswaren. Tevens moet hij zorgen voor degelijke afvalbakken.

De huurder dient zich te houden aan de brandweervoorschriften en de geldende maatregelen vanuit het RIVM.

 

Het is niet toegestaan zelf een kraam te plaatsen.

Horeca activiteiten zijn voorbehouden aan de organisatie.

Op deze zomeravondmarkt is geen branchebescherming van toepassing.

 

 

Artikel 5

Annulering:

Indien de huurder uiterlijk 3 weken voor de zomeravondmarkt de inschrijving annuleert, worden er 25% administratiekosten over de gehele huurprijs in rekening gebracht bij de huurder.

Indien de huurder binnen 3 weken voor de zomeravondmarkt de inschrijving annuleert of op de dag van de zomeravondmarkt niet op komt dagen, wordt de gehele huurprijs in rekening gebracht bij de huurder.

 

 

Artikel 6

Afgelasting van de zomeravondmarkt:

Als de afgelasting minimaal 1 dag voor de markt plaats vindt, vindt restitutie van de huurprijs minus 25% administratiekosten over de gehele huurprijs plaats.

Als de afgelasting door calamiteiten of bijzondere omstandigheden op de dag van de markt plaats vindt, vindt geen restitutie van gemaakte kosten plaats.

 

Artikel 7

Algemene voorwaarden voor gebruik kraam en/ of staanplaats:

De huurder dient zijn kraam en/ of staanplaats uiterlijk 16.45 uur te hebben ingenomen. Tevens dienen dan de auto’s van het marktterrein verwijderd te zijn en

geparkeerd te worden buiten het marktterrein.

 

Indien de huurder op het inschrijfformulier heeft aangegeven elektriciteit nodig te hebben, wordt hiervoor gezorgd. De huurder dient zelf zorg te dragen voor de benodigde verlengsnoeren.

Kosten voor krachtstroom zijn berekend op het gebruik van een aggregaat.

 

Indien de huurder om 16.45 uur zonder bericht niet aanwezig is, kan de niet bezette kraam en/of staanplaats in overleg met de zomeravondmarktcommissie door een toevallige huurder worden ingenomen. Diegene die de kraam en/ of staanplaats krijgt toegewezen, betaalt de huurprijs aan de marktmeester tegen afgifte van een ontvangstbewijs.

 

Door de toegewezen plaats te aanvaarden, verklaart de huurder zich te onderwerpen aan alle geldende voorschriften betreffende de reglementering van de markt. Naast de reglementering van de markt gelden de landelijk geldende wetten en regelgeving.

 

 

 

 

Artikel 8

Verplichtingen van de huurder:

De huurder dient te zorgen voor reinheid van zijn kraam en/ of staanplaats.

Na afloop van de zomeravondmarkt dient de huurder zijn kraam en/ of staanplaats schoon en opgeruimd achter te laten.

De huurder dient ervoor zorg te dragen dat er geen brandbare, gevaarlijke of schadelijke stoffen aanwezig zijn op of om de kraam en/ of staanplaats.

 

Artikel 9

Tijdens de zomeravondmarkt is het de huurder verboden:

Om open vuur op of naast de kraam te hebben;

Andere producten of diensten te koop aan te bieden, dan die waarvoor hem een plaats is toegewezen;

Gebruik te maken van luidsprekers, versterkers en andere middelen ter versterking van geluid;

Zich zo te gedragen of zijn plaats zo in te richten, dat zijn medehuurders daar hinder van ondervinden;

Drinken en etenswaren te koop aan te bieden, waarvan de verkoop voorbehouden is aan de organiserende vereniging;

Activiteiten te verrichten welke schade aan de ondergrond kunnen opleveren;

Het is alleen mogelijk in overleg met de zomeravondmarktcommissie de kraam en/ of staanplaats voor 21.00 uur te verlaten;

De zomeravondmarkt commissie kan in bijzondere gevallen ontheffing verlenen voor het bepaalde in de artikelen 2, sub 3 en 5.

 

Artikel 10

Intrekking recht op kraam en/ of staanplaats:

De zomeravondmarkt commissie is bevoegd om een kraam en/ of staanplaats in te trekken:

Bij wangedrag van de huurder;

Bij overtreding van de bepalingen van de marktverordening.

 

Artikel 11

Aansprakelijkheid:

De huurder van een kraam en/ of staanplaats kan nimmer aanspraak maken op schadevergoeding ten laste van de organisatie, wegens beschadigingen en/of anderszins van de door hem aangevoerde producten ten gevolge van welke omstandigheden dan ook.

 

Artikel 12

Calamiteiten:

In geval van brand of andere calamiteiten, waarbij tussenkomst van hulpdiensten noodzakelijk is, dienen de huurders de aanwijzingen op te volgende van de hulpverleners, de mensen die belast zijn met het toezicht op de veiligheid en de zomeravondmarkt commissie.                                                                                           

 

 

* * * * * *